Vedtekter

Vedtekter for Eidskog Slektshistorielag sist revidert på årsmøtet 12. mars 2016.

§ 1 Laget har til formål å arbeide for økt interesse for slektsforsking, yte veiledning i slektsforsking, og delta i innsamling og registrering av slektshistorisk stoff. Laget er politisk uavhengig.

§ 2 Medlemmene betaler en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøte og skal være innbetalt innen 1. mars.

§ 3 Årsmøte er lagets høyeste myndighet. Dette avholdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøte får seg forelagt årsmelding, regnskap og meldinger fra eventuelle prosjektgrupper til godkjenning. Kun betalende medlemmer har stemmerett. Innkalling til årsmøtet sendes ut senest 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

§ 4 Laget ledes av et styre på 6 medlemmer som velges for to år ad gangen, på årsmøtet. Styret består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer og to ordinære styremedlemmer. Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år. Sekretær og kasserer skal ikke være på valg samme år. De øvrige to styremedlemmene velges slik at den ene er til valg ene året, og den andre neste år. Det velges 2 varamedlemmer til styret, hvor en er til valg ene året, og den andre neste år. Varamedlemmene innkalles til styremøtene, men har som vara medlemmer ikke stemmerett. Styret velger redaktør og webansvarlig. Redaktøren har adgang til styremøtene, men har kun tale og forslags rett.
Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret skal føre protokoll og kasserer fører de nødvendige regnskapsbøker. Leder eller den i styret som leder bemyndiger, har anvisingsmyndighet.
Styremøter innkalles av leder, eller når minst 2 styremedlemmer forlanger det. Skriftlig avstemming avholdes på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte, dersom noen krever dette.

§ 5 Årsmøte velger også to revisorer, en materialforvalter og en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomitémedlemmene velges for 3 år slik at et medlem er på valg hvert år.

§ 6  Årsmøte velger de prosjektgrupper som er nødvendige. Prosjektgruppenes styre består av en leder og to medlemmer. Leder velges for to år. Styremedlemmene velges for to år, slik at ett medlem er på valg hvert år. Styret kan sette i gang prosjekter uten at årsmøte skal godkjenne dette, så sant det ikke har negative økonomiske konsekvenser overstigende kr. 3.000,-.

§ 7 Styret disponerer lagets midler til innkjøp av nødvendig materiell. Alle utbetalinger skal være attestert av både leder og kasserer. Kasserer har ansvar for regnskap og bankkonti. Regnskapsåret følger kalenderåret. Styreleder tildeles signaturrett og prokura.

§ 8 Medlemmer som aktivt motarbeider eller på annen måte skader laget kan bli ekskludert. Dette må behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Forslag om oppløsing av laget må fremsettes på ordinært årsmøte, men kan ikke endelig behandles før på neste ordinære årsmøte, og må vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte på begge årsmøter. Blir oppløsing vedtatt, overføres lagets eiendeler til Eidskog Kommunale Folkebibliotek slik at de kommer bygdefolket til gode. Ved eventuell opprettelse av et nytt slektshistorisk lag i Eidskog, skal midlene kunne nyttes av dette.

§ 10
Disse vedtekter kan kun forandres på lovlig innkalt årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte. Innkomne forslag til vedtektsendringer sendes styret og behandles av dette før årsmøte. Forslag til endring kunngjøres senest på innkalling til møtet.