Eidskogingen nr 2 2011

Lederen s. 1 
Fra redaktøren s.1
Årsmøteprotokoll s. 2
Arbeidsplan 2011 for Eidskog Slektshistorielag s.6
Budsjett 2011 Eidskog Slektshistorielag s. 6
Lederskiftet s. 7
Nytt styre, valgt på Årsmøtet 20. mars 2011 s. 8
Historieseminar i Odalen 9. april 2011 s. 8
Rapport fra Vårmøtet Åpen Dag 2011, lørdag 30. april kl.12:00–16:00 s.11
Rapport fra lagets tur til Finnsrudgrenda i Eidskog s. 13
Klanderudbråten, bnr. 16 (av 10) på Vestmarka s. 15
Fjellbubråten s. 18
Nye bygdebøker s. 20
Myren under Søndre Mangen s. 21
Diverse annonser s.30